موس پد اسکپتر –مدل deskmat B1

موس پد اسکپتر deskmat با ابعاد بسیار مناسب و جنس تایلونی پارچه ای خود مانع لیز خوردن موس و مقاومت بسار خوب میشود که میتواند تجربه خوبی را برای شما از حرکت موس ایجاد کند.

موس پد اسکپتر مدل deskmat B1
موس پد اسکپتر –مدل deskmat B1

دسته بندی ها